వంకాయ

వంకాయ గురించి కల అంటే ఏదో ఒక మంచి పని అని, ఏదో ఒక మంచి పని అని అర్థం. కొంచెం బోర్ గా ఉంది. ఒక పరిస్థితి లేదా మీరు ఏమి అనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి, కానీ ఇతరులు ఆసక్తికరంగా కనుగొనలేరు. భావోద్రేకం, అభిరుచి లేక శైలి.