మొటిమలు ఒక చర్మ వ్యాధి

కలలో మొటిమలు వచ్చే నిర్వచనం చూడండి.