కుకీలు

కుకీల గురించి కల తాత్కాలికఅలవాట్లు లేదా పరిస్థితులను సూచిస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు చేయగల ఏకైక విషయం. ఏదైనా మంచి జరగాలని వేచి ఉంది. విసుగు.