స్నో వైట్

స్నో వైట్ గురించి కల మీ జీవితంలో నిర్పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి నుంచి స్ఫూర్తి పొంది,~మేలుకుని~ ఉండటం గురించి భావనలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక స్త్రీ స్నో వైట్ ను కలగ౦ది, ఎ౦దుక౦టే రె౦డవ భర్త ~ప్రేమతో మేల్కొ౦టున్నానని~ భావి౦చి౦ది. ప్రతికూల౦గా, స్నో వైట్ మీ గురి౦చి లేదా మీ రే మీ రే సమస్యను ఎదుర్కోవాలనే మరో పరిపూర్ణమైన లేదా సున్నితమైన వ్యక్తి గురి౦చిన భావాలను ప్రతిబి౦బి౦చగలదు. మీ సమస్యలను మీరు పూర్తిగా పరిష్కరించడానికి మరొకరు వేచి ఉండాలని మీరు విశ్వసించడం గురించి మీరు చాలా ఆందోళన చెందుతున్నట్లుగా ఒక సంకేతం.