చేరిక

ఒక అదనపు కేసుకు సరైన సమాధానం కనుగొనాలని మీరు కలలు కంటున్నప్పుడు, మీ పోటీదారులతో పోటీపడేటప్పుడు అది మీకు ఎంత కష్టమైంది మరియు కష్టంగా ఉంటుంది అనే దానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మీరు ఎల్లప్పుడూ సాధించాలని అనుకున్న పనిని సాధించాలని అనుకున్నట్లయితే, మీరు తగినంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నారని ధృవీకరించుకోండి. మీరు ఒక అదనపు సందర్భంలో గర్భస్రావాన్ని చూసినట్లయితే, మీ పోటీ ప్రణాళికల గురించి మొదట తెలుసుకునే ది మీరే నని, మీరు దానిని పూర్తి చేసే వ్యక్తి అవుతారు అని సూచిస్తుంది.