గాడ్ హార్స్

అలాగే, ప్రార్థనమంత్రుల భాష్యాన్ని చదవండి.