మొబైల్ గేమ్స్

మీ మొబైల్ ఫోన్ లో వీడియో గేమ్ గురించి కల మీ మదిలో ఎప్పుడూ ఉండే ఒక సవాలుకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. మీరు అన్ని వేళలా అధిగమించడానికి ప్రయత్నించడానికి ఏదో ముఖ్యమైన విషయం. ఉదాహరణ: ఒక వ్యక్తి సెల్ గేమ్స్ కలలు కనేవాడు. రియల్ లైఫ్ లో అతను తన పొరుగువారి ప్రతి నికి ఇమెయిల్స్ రాయడం ద్వారా తన ఆస్తిలో మార్పులు చేయడానికి చట్టం ద్వారా నగరాన్ని ఏజెంట్లకు అప్పగించగలడా లేదా అని చూడటానికి చాలా సమయం వెచ్చించాడు. మొబైల్ గేమ్స్ ఒక మార్పును బలవంతంగా చేయడానికి ఖచ్చితమైన ఉత్తరం రాయడం యొక్క సవాలును ప్రతిబింబిస్తుంది.