ముఖాలు

మీరు అవమానం కలగన్నప్పుడు- మీరు కోల్పోయిన చోట ఎవరైనా కూర్పులో ప్రవేశిస్తారు మరియు ఈ వాగ్ధానాన్ని పరిష్కరించడానికి సరైన పరిష్కారాన్ని కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తారు. జీవితంలో కొత్త ప్రేమ పొందకుండా చూసుకోండి,… అనే దానిపై కూడా ఓ క ల క ర ప డి పోయింది.