A (అక్షరం A)

అక్షరం A ని కలగనడం, శ్రేష్ఠతను, ప్రయోజనాన్ని, ఆధిక్యతను సూచిస్తుంది. మీరు ఇతరుల కంటే ఉన్నతత్వాన్ని ఏర్పరుచుకున్నట్లుగా లెటర్ డ్రీమ్ A తెలియజేస్తుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఈ కల మీరు ఇతరుల కంటే శ్రేష్ఠతను కోరుతున్నట్లుగా కూడా సూచించవచ్చు. అక్షరం A మనం ఎప్పుడూ కూడా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తాం. అందువల్ల మీరు ప్రారంభించిన లేదా ప్రారంభించడానికి సంభావ్య తకలిగిన ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ తో మీ జీవితంలో గొప్ప ఫలితాలను సాధించే అవకాశం ఉంది. కార్డుల గురించి ప్రతి కల కూడా ఆ వ్యక్తిని సూచిస్తుంది. కలల్లో అక్షరాలు ఎవరి పేరు లేదా ప్రాథమికం ద్వారా కావచ్చు. మీరు కూడా ఆ విషయం చెప్పాలి.