పన్ను వసూలు

పన్ను వసూలు చేసే వారి కల, బాధ్యతలను నెరవేర్చడం లేదా వాగ్దానాలు చేయడం. తరువాత, లేదా వారు ఏమి చేయాలని లేదా వారు ఏమి చేయాలని వారు చెప్పినదానిని చేయాలని ఎవరినైనా ఒత్తిడి చేయడం. మీరు లేదా ఇతరులు ఖచ్చితంగా సరైన ది. వ్యతిరేక౦గా, పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తి, ఏమి చేయాలో అది చేయడానికి ఒత్తిడి చేయబడతాడా లేదా బలవ౦త౦ గా ఉ౦టు౦దో అనే అహ౦భావ౦ తో ఉ౦డవచ్చు. మీ బాధ్యతలు లేదా వాగ్ధానాలను నిలబెట్టుకోవడం కొరకు మీరు లేదా ఇతరులు భయపడాల్సి వస్తే లేదా నియంత్రించాల్సిన ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు జీవితంలో చోటు చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా తమ వంతు గా పనిచేయడానికి భయపడతారు.