కాంటాడోర్

కౌంటర్ పైన ఉన్న విషయాలతో కల మీకు ఎల్లప్పుడూ లభ్యం అయ్యే సంభావ్యతలు లేదా అనుభవాలను తెలియజేస్తుంది. అది మీకు అందిస్తున్న అనుభవానికి కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఇది మీరు భావించే నమ్మకాలు లేదా అనుభవాలను ప్రతిఫలించవచ్చు, ఇది దేనికంటే ముఖ్యమైనది. అకౌంటెంట్ పై ఏదైనా పెట్టాలనే కల ఈ సమయంలో అనుభూతి చెందడానికి ఒక దానిపై ఆసక్తి కనపరచవచ్చు. మీ కొరకు మీరు ప్రస్తుతం ఎంచుకునే నమ్మకాలు, భావనలు లేదా అనుభవాలకు ప్రాతినిధ్యం కూడా ఇది కావొచ్చు. ఖాళీ కౌంటర్ పై ఉన్న కల ఆసక్తి లేకపోవడం లేదా ఆప్షన్ లు లేకపోవడం. మీరు ఏదైనా చేయడానికి ఆసక్తి చూపకపోవచ్చు లేదా ఏదైనా ముఖ్యమైనదని నమ్మడం కష్టంగా ఉంటుంది.