పానీయాలు

ఈ కలను మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడం కొరకు, డ్రింక్ యొక్క భాష్యాలను కూడా చదవండి.