న్యాయ పాఠశాల

లా స్కూల్ యొక్క కల, విశ్రాంతి, న్యాయం లేదా ~ఎవరైనా తిరిగి రావడం~ పొందడానికి బాగా శిక్షణ పొందడానికి ఒక ఉన్నత స్థాయి దృష్టి. సానుకూల౦గా, ఎవరైనా అహ౦కార౦తో ఉన్న వ్యక్తిపై పగ తీర్చుకోవడానికి మీరు చేయగల అన్ని స౦భాశాల గురి౦చి తెలుసుకోవడానికి లా స్కూల్ బాధ్యతాయుతమైన వైఖరిని ప్రతిబి౦బిస్తు౦ది. వ్యతిరేక౦గా, లా స్కూల్ ప్రజలను ఎలా స్క్రూచేయాలో లేదా వారు కోరుకున్న విధ౦గా ప్రవచి౦చని వ్యక్తులను నియ౦త్రణ చేయడ౦ గురి౦చి ఆలోచి౦చడ౦లో చూపి౦చవచ్చు.