కొరడా

ఈ కలను మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడం కొరకు, స్పానింగ్ యొక్క భాష్యాలను కూడా చదవండి.