ఫార్మాల్డిహైడ్

ఫార్మల్డిహైడ్ గురించి కల మీ ప్రయత్నం గతానికి సంబంధించిన ది. మీరు ఏదైనా మర్చిపోకుండా ఉండేలా చూడటం కొరకు ఏదైనా చేయండి. మీరు గతంలో నివసి౦చే లేదా జీవి౦చడ౦లో సమస్యలు ఉ౦డవచ్చు. మీ కోపం, పగ లేదా ప్రతికూల భావనలను రోజు ముందు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి గురించి మరింత బలంగా ఉంచడం. పాజిటివ్ గా, ఫార్మాల్డిహైడ్ మీ గతాన్ని సరిగ్గా అలానే ఉంచడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నానికి సంకేతం.