గజెబో

ఒక లుక్ అవుట్ ఓపెనింగ్ యొక్క కల ఇతరుల ఆలోచనలు, అవసరాలు లేదా ప్లాన్ లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఇతరుల కొరకు సంతోషంగా ఉండండి లేదా ఇతరులు కోరుకున్న దానితో పాటుగా వెళ్లండి. మొదటి ఎంపిక ముఖ్యం కాదని భావించడం. జీవితం లేదా సురక్షితమైన లేదా సంతృప్తికరమైన పరిస్థితి, అయితే సాధారణంగా పరిగణించబడని పరిస్థితి. మంచిగా ఉన్నట్లుగా భావించడం, రాజీపడటం లేదా ప్రత్యామ్నాయ ఎంపికతో సంతోషంగా ఉండటం కంటెంట్ ఉండటం, మీకు సాధారణంగా లేనిదానిని చేయడం. ప్రతికూల౦గా, గజెబో అనేది మీరు కూడా అసాధారణ పరిస్థితుల్లో స౦తృప్తిని కలిగి౦చడానికి సూచనగా ఉ౦డవచ్చు.