తాయులెట్

తాయ్ లెట్ గురించి కల మిమ్మల్ని సంరక్షించే ట్లుగా లేదా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది. మీకు అభద్రతా భావం లేదా ఆత్మాభిమానం తక్కువగా ఉండవచ్చు.