వాకర్, వాకర్, నడిచే నటుడు, బం

ఈ కలను మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడం కొరకు, స్ట్రోలర్ యొక్క భాష్యాలను కూడా చదవండి.