వెడ్డింగ్ రింగ్

వివాహ ఉంగరపు కల ఒక సందర్భంలో నిబద్ధత, స్థిరత్వం లేదా శాశ్వతత్వానికి సంకేతం. అది ప్రగాఢమైన విశ్వసనీయతకు కూడా ప్రాతినిధ్య౦ వస్తో౦ది. ప్రత్యామ్నాయంగా, వివాహ ఉంగరం అనేది మీ వివాహం లేదా ఎవరితోనైనా గాఢంగా కట్టుబడి ఉండాలనే మీ కోరికకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. వివాహ ఉంగరాన్ని ఇవ్వాలనే కల ఏదో ఒక విధమైన నిబద్ధతను వదులుకోవడం లేదా తిరస్కరించడం. భవిష్యత్తు కొరకు వాగ్ధానాలు లేదా శాశ్వత ప్లాన్ ల నుంచి దూరంగా వెళ్లడం ఉదాహరణ: ఒక యువతి తన వేలికి వెడ్డింగ్ రింగ్ తో నచ్చిన వ్యక్తి ని చూడాలని కలలు కనేది. నిజ జీవితంలో ఆమె రహస్యంగా ఆ వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవడం గురించి ఊహాజనిత ంగా ఉంది.