నియోనాటల్ ఇంక్యుబేటర్

ఈ కలను మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఇంక్యుబేటర్ యొక్క భాష్యాలను కూడా చదవండి.