యాంటీసెప్టిక్

యాంటీసెప్టిక్ ఉపయోగించడం గురించి కల ప్రతికూల పరిస్థితులతో జాగ్రత్త లేదా జాగ్రత్త వైఖరిని సూచిస్తుంది. మీరు సరైనది లేదా మీరు తప్పు చేయలేదని ధృవీకరించడం. ధృవీకరించడం లేదా క్రియాసంసిద్దత కలిగి ఉండటం. వ్యతిరేక ౦గా, వ్యతిరేక ఆలోచనలకు దూర౦గా ఉ౦డడ౦, మరి౦త సానుకూల౦గా ఆలోచి౦చాలనే అధిక కోరికను అది ప్రతిఫలి౦చగలదు. మీ ఆలోచనలను మీరు మానిటర్ చేయవచ్చు.