పార్కింగ్ మీటర్

పార్కింగ్ మీటర్ గురించి కల నిర్ణయాలు లేదా నిర్ప్రసిద్ద ప్రవర్తనపై కాలపరిమితిని సూచిస్తుంది. కొన్ని బాధ్యతలు లేదా బాధ్యతలు నిరంతరం నెరవేరుస్తూ, మీరు చేయగలిగిన దానికి ప్రాతినిధ్యం కూడా ఇది. ఒక అవకాశం గురించి ఆలోచించవచ్చు, దీనికి డెడ్ లైన్ ఉంటుంది. నెగిటివ్ గా, పార్కింగ్ మీటర్ నెమ్మదిగా మరియు జాగ్రత్తగా ఉండే రోజులు ముగింపుకు వచ్చే భావనలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.