మిస్ట్రెల్

ఒక చిన్న దాని కల, మీరు లేదా ఇతరులు ఏదైనా మంచి పని చేయడానికి లేదా ఏదైనా ఆసక్తికరమైన విషయం గురించి ఆందోళన చెందడానికి తప్ప మీరు లేదా మరో వ్యక్తి ని ఉపయోగించడానికి సంకేతం. మీరు లేదా ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తి ఒక మంచి సమయం.