కిరాణా దుకాణం

విలువైన వస్తువును కలలో తాజా పచారీ సరుకులతో సూచిస్తారు. కలయొక్క చిహ్నంగా కొనుగోళ్ళు కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా కాపాడతాము. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఆహారం గా తినడానికి అనుకూలమైన దేనినైనా కలగాడనటం వల్ల, శారీరక ంగా సుఖశాంతులతో, నొప్పి లేదా నియంత్రణ లేకుండా ఉండే స్థితిని స్వప్నిక కోరడాన్ని తెలియజేస్తుంది.