ఫుట్ రెస్ట్

మీరు ఏదైనా సందర్భంలో కలగంటున్నా, లేదా మీరు ఒక మలాన్ని చూస్తున్నట్లయితే, అది జీవితంలో ముందుకు సాగడం మరియు పురోగతి ని సూచించడం కొరకు, మీరు సాయం కోరడం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.