సాస్

సాస్ గురించి కల మిమ్మల్ని ఇప్పటికే మరింత ఆసక్తికరంగా లేదా ఉత్తేజపరిచేవిధంగా చేస్తుంది. ఒక నమ్మకం, పరిస్థితి లేదా బోనస్ మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. మరింత ఉత్తేజాన్ని కలిగించే కారకం.