ఏమీ లేదు

ఖాళీ ఖాళీ గురించి కల, అన్ని ఆశలు, ప్రేమ లేదా ప్రయోజనం లేకుండా ఉన్న పరిస్థితి గురించి మీ భావనలను ప్రతిబింబిస్తుంది. కలలో ఏదీ కూడా మీరు కలిగి ఉన్న ప్రతిదీ లేదా మీరు పని చేసిన ప్రతిదీ కోల్పోతామనే భయాలను అద్దం లో లేదు. ఉదాహరణ: అలెక్స్ జోన్స్ తన రేడియో ప్రదర్శనలో మాట్లాడుతూ, తాను నిత్యమూ దైవానికమైన రాజ్య౦ యొక్క దయగల వాతావరణాన్ని అనుభవి౦చి శూన్యస్థితిలోకి ప్రవేశి౦చడానికి కలలు క౦టున్నాడు. ఈ కలలు బహుశా తన రేడియో షోలో గ్లోబలిజాన్ని బహిర్గతం చేయడంలో అతని దివ్య మైన ఉద్దేశ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి, అయితే చివరికి, అమెరికాలో ఉన్న స్వేచ్ఛఅంతా అవినీతి బ్యాంకర్లకు నష్టమని రహస్యంగా భావించబడుతుంది.