యుద్ధనౌక

ఒక యుద్ధ నౌక గురించి కల అనేది ఒక క్లిష్టమైన లేదా అనిశ్చిత సమయం కోసం మీరు ఉండటానికి మరియు సమాధానం కోసం లేదు ఎన్నడూ కాదు గురించి మీ ఆందోళనను సూచిస్తుంది. ఒక సమస్యను మీ ఆకృతిని పొందడానికి లేదా నష్టాన్ని ఎట్టి సమయంలోనూ అంగీకరించడానికి నిరాకరించడం చేయవద్దు. మీరు గౌరవి౦చబడతా౦ అని ఇతరులకు ఒక హెచ్చరిక. ఇతరుల కొరకు డెడ్ లైన్ సెట్ చేయడం, తీవ్రమైన పర్యవసానాలు.