రిఫరీ

కలగా, రిఫరీని కలగా చూడటం అనేది స్వాప్నికుని కి ముఖ్యమైన ప్రతీకలతో కలగా వివరించబడింది. ఈ కల అంటే మీ స్వంత ఆదర్శాలు మరియు విలువల మధ్య మరియు ఇతరుల ఆదర్శాలు మరియు విలువల మధ్య అంతర్గత యుద్ధం.