గొర్రె

గొర్రెల కల అంటే అర్థం కాని విషయాలు ఉన్నాయని, ముఖ్యంగా తాను మాత్రమే గొర్రెలను అని భావిస్తే అది అంత తెలివైనది కాదని అర్థం. వారు అంతటా ఇతరులతో పనులు చేస్తారు కనుక స్వతంత్రంగా భావించని దానిని కూడా కల చూపిస్తుంది.