పాలెట్

మీరు నేలపై చెక్కలు తయారు చేస్తున్నారని కలగంటే ప్రేమికుల నుంచి వేరుపడడమే. మీరు ఒక కాట్రే లో నిద్రపోవడం అంటే ఒక చెక్కపెట్టెపై నిద్రపోవడం అంటే మీ విజయం అసూయతో మరణించిన ప్రత్యర్థి ని కలిగి ఉన్నారని తెలుస్తుంది.