దువ్వి న

హెయిర్ స్టైల్ పై దువ్వుతోన్న కల, మరుగున పెట్టకపోవడం లేదా నష్టాలను అవమానపరచకపోవడం గురించి ఆందోళన చెందుతందని ఒక శైలి కి సంకేతం. మీ సమస్యలను కప్పిపుచ్చుకుంటూనే అప్పియరెన్స్ లను ఉంచడం గురించి ఆందోళన చెందుతారు. మీకు స్పష్టమైన సమస్య గురించి ఇతరులు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారనే దాని గురించి నేను పట్టించుకోను. తెలివితక్కువ చూపు గురించి మిమ్మల్ని మీరు సున్నితంగా. వ్యతిరేక౦గా, హెయిర్ స్టైల్ మీద దువ్వెన, మీరు నష్ట౦ లేదా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి గురి౦చి ఓపెన్ గా ఉ౦డడ౦ మినహా మీకు ఇబ్బ౦ది కలిగి౦చడ౦ అనే దానికి సూచనగా ఉ౦డవచ్చు. సిగ్గు, మీ సమస్యలు దాచడానికి ప్రయత్నిస్తున్న.