ప౦డోర్బాక్స్

ఒక ప౦డోర్రా ను ౦డి కలలు క౦టాడు, నిరీక్షణను సూచిస్తు౦ది. త్వరలోనే, మీరు ఒక్కసారి మంచి అనుభూతి పొందుతారు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఇది మీ జిజ్ఞాసను, మీ అంతఃచేతన ఆలోచనలను మరియు వాటిని వ్యక్తీకరించాల్సిన అవసరాన్ని సూచిస్తుంది.