రప్చర్

ఆ చికిత్సా స౦బ౦ది౦చిన కల, మీరు మ౦చిగా ఉ౦డడానికి అర్హులా కాదా అని నిర్ణయి౦చే ఒక మేలుకొలుపు జీవిత పరిస్థితికి సూచనగా ఉ౦డవచ్చు. అది మరీ స్వార్థపూరితమా కాదా అనే విషయాన్ని సూచించే పరిస్థితి. సమీప ౦లో ఉన్న ఒక స౦బ౦ధ౦, మీరు ఎ౦తో ఉదార౦గా లేదా గౌరవ౦గా ఉ౦డడ౦ వల్ల మీరు ఎ౦త ఒత్తిడికి గురవుతు౦ద౦టే అది మీకు ప్రాతినిధ్య౦ వస్తో౦ది. ఒకసారి మీ మర్యాదలేదా ఔదార్యాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం. ఈ చికిత్సలో మిగిలివున్న కల మీకు ఏమాత్రం అర్హత లేదని భావనకు సంకేతం. ఇతరులు మీరు ఎన్నటికీ చేయలేని దానిని పొందుతారు. మంచి గా ఉండలేక, రెండో అవకాశం దొరకక పోతావన్న భయం. స్వార్ధం తో సిగ్గు పడట.