డిస్ టౌన్

మీరు నిద్రపోవడం, కలలు కనడం మరియు మీరు డిస్ డిస్ డిస్ డిస్ డేట్ చేయబడ్డ విజన్ ని చూసినప్పుడు, మీ పాత అలవాట్లను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మరియు పరిస్థితిని నియంత్రించుకోవాల్సి ఉంటుంది.