రిటార్డెడ్

మానసిక వికలాంగుల ుడు యొక్క అర్థం చూడండి