రమ్

రమ్ యొక్క స్వప్నం, చిత్తశుద్ధి లేని దేనినైనా నిమగ్నం చేస్తుంది. మీకు మీరు పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉంటారు, ఇది అసహ్యకరమైన, అసహ్యకరమైన, కఠినమైన లేదా అపరిపూర్ణంగా పరిగణించవచ్చు. అసాధారణ లేదా ఇతరులకు ప్రమాదకరంగా లేదా ప్రమాదకరంగా కనిపించే విధంగా చేసే ఏదైనా పనిని ఆస్వాదించండి. మీరు ఒక బిట్ ఇడియట్ మరియు దాని గురించి ఆందోళన లేదు అర్థం. ఉదాహరణ: ఒక మహిళ రమ్ తాగడం మరియు దాని గురించి అభద్రతా భావంతో కలగంది. నిజ జీవితంలో ఆమె ఒక రికవరీ తాగుబోతు మరియు మద్యం తీసుకోవడానికి సంబంధించిన రికవరీ గ్రూపు యొక్క చిన్న నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం సరదాగా ఉండేది. ఆమె అన్ని నియమాలకు కట్టుబడి లేదు ఎందుకంటే సమూహం నుండి ఆమె కోలుకోవడం చుట్టూ చుట్టూ ఒక ఇడియట్ వంటి అనుభూతి కలిగించే ఏదో ఆమె చేసిన ఆమె ప్రశంసను రమ్ ప్రతిబింబిస్తుంది.