మారుతున్న రూపం

అనే కల మీ ముందు కనిపించే ప్రవర్తనకు ప్రతీక. మీరు లేదా ఎవరైనా మీ ప్రవర్తనను లేదా ఉద్దేశ్యాన్ని స్పష్టంగా మార్చవచ్చు, మీరు కోరుకున్నది చేయడం కొనసాగించవచ్చు. ఆకారాన్ని మార్చడ౦, దేని గురి౦చి అ౦చనా వేయడ౦, అ౦టే తాము అ౦చనా వేయడ౦ వ౦టి వాటి గురి౦చి స్పష్ట౦గా ఆలోచి౦చడ౦ ద్వారా స్పష్ట౦గా కనిపిస్తు౦ది. మీరు ఆకారాన్ని మారుస్తున్నారని కలలు కనే మీ నిరంతర అవసరాన్ని, మీ కథలేదా ఉద్దేశ్యాలను ఇతర వ్యక్తులతో అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మీరు ఏమి చేయండి. డేవిడ్ ఐకే అభిమానులు అతని ఆకృతి-షిఫ్టింగ్ యొక్క తన రెప్టిలియన్ సిద్ధాంతం నిజానికి వారు కౌంటర్ పాలసీలు మా శ్రేయస్సు కోసం అని స్పృహతో తెలిసిన ప్పుడు ప్రజలకు అబద్ధం చెప్పే రాజకీయ నాయకులకు ఒక చిహ్నంగా ఉండవచ్చు. డేవిడ్ ఐకే ప్రజలు ఈ జీవులను చూసిన ట్లు ఫిర్యాదు చేసిన వారిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు, నిజానికి ఈ పారదర్శక మైన వ్యతిరేక ప్రవర్తనకు ప్రతీకమాత్రమే.