స్పెషల్ కె

ప్రత్యేక K గురించి కల మీ అన్ని నిర్ణయాలు మంచి గా ఉన్న సందర్భాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అన్ని వేళలా సరైన ఎంపికలు చేసుకుంటూ మిమ్మల్ని మీరు చూడాలని కోరుకుంటారు. మీరు చేస్తున్న ప్రతి దీ జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు చేస్తున్న ప్రతిదీ కూడా సానుకూలలేదా ఉత్పాదకంగా ఉండేలా చూడాలని ఒక కోరిక. కెటమిన్ అనేది స్వీయ మెరుగుదల మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉదాహరణ: ఒక స్త్రీ ప్రత్యేక౦గా తినడ౦ లో కలలు క౦ది. రియల్ లైఫ్ లో ఆమె కేవలం ఒక వ్యక్తి ని చాలా కాలం తర్వాత కలిసింది. ఈ వ్యక్తి ని భాగస్వామిగా ఎంచుకోవడానికి మరియు ఆమె పాత్ర యొక్క నాణ్యతను ఎంచుకోవడం లో ఆమె ఎంత ఇబ్బంది కరంగా ఉందో ప్రత్యేక K ప్రతిబింబించింది.