నటీనటులు / నటీమణులు

అనే కలను నిజం చేస్తూ మీ లో ఒక కోణాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒక నటుడు ఇతరులతో మోసపూరితమైన పరస్పర చర్యలను ప్రతిబింబించగలడు. భంగిమ, భంగిమ లేదా మీ అంతట మీరు ఉండటం ఒక నకిలీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఉంచండి. నటుడు తెలిసిన ప్రముఖుడు అయితే, వారు అతని వ్యక్తిత్వంయొక్క ఒక లక్షణం లేదా ఒక లక్షణాన్ని సూచిస్తాయి, అతని యొక్క అత్యంత నిజాయితీ భావాలు లేదా ఆలోచనల ఆధారంగా. ఉదాహరణ: ఒక వ్యక్తి నటుడు కావాలని కలలు కనేవాడు. నిజజీవితంలో, అతను తన అర్హతల గురించి క్లయింట్ కు అబద్ధం చెప్పడం కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు, తన కంటే ఎక్కువ అనుభవం కలిగినట్లు నటిస్తూ.