విషాదం

మీరు ఏదైనా విషాదాన్ని కలగంటే, అది వైఫల్యానికి, కలతలకు ప్రతీక.