శవపరీక్ష

శవపరీక్ష గురించి మీరు కలలు కనేటప్పుడు, అది మీ ఆలోచనలు మరియు మనస్సునుంచి మీ డిస్ కనెక్ట్ ని సూచిస్తుంది. మీ ప్రవర్తన గురించి, మీ చుట్టూ ఉన్న వారితో మీరు వ్యవహరిస్తున్న తీరు గురించి మీరు ఆలోచించేలా చూసుకోండి. ఎందుకంటే మీ చర్యలకు మీరే బాధ్యులు.