నీలం (ముదురు)

ముదురు నీలం రంగు సున్నితత్వానికి ప్రతీక. ఆలోచనలు, వ్యాఖ్యలు లేదా పరిస్థితులు చల్లగా మరియు ఉదాసీనంగా ఉంటాయి. ఇతరుల యొక్క భావనలకు సంబంధించి ఆందోళన లేని ఏదైనా సానుకూల విషయం. ఈ రంగు తరచుగా మీరు లేదా ఎవరైనా చల్లని, బ్లంట్ లేదా హార్డ్ గా ఉన్న పరిస్థితులతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ముదురు నీలం రంగు క్రూరమైన నిజాయితీకి ప్రాతినిధ్యం కూడా కావచ్చు, ఇది మీ అత్యుత్తమ ఆసక్తికి సంబంధించిన పరిస్థితిని బాగా లేదా చాలా కష్టంగా భావించదు.