ప్రోమ్

కలలో లేదా కలలో ఎవరినైనా బంతితో చూడటం సైకిల్స్ మరియు కాలగమనానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఈ కల ఏదో ఒక దానికి ముగింపు మరియు ఏదో ప్రారంభం అని సూచిస్తుంది. ఈ కల నిజ జీవితంలో మీ స్వంత సన్నిహిత ుల కోసం ఎదురు చూడటం కూడా కావచ్చు.