రోయింగ్ బోట్లు

ఒక రోబోట్ యొక్క కల, వారు అద్భుతమైన దని అర్థం చేసుకోగల ప్రతికూల లేదా అనిశ్చిత పరిస్థితితో ఘర్షణకు సంకేతం. మీకు ప్రమాదం లేదా అత్యవసరభావన లేదు. ఒక సమస్యతో వ్యవహరించడానికి మీ సమయాన్ని తీసుకోవడం వల్ల కలిగే సంభావ్య ప్రయోజనాలను మీరు చూడవచ్చు.