వ్యాజ్యాలు

ఒక ప్రక్రియ గురించి కల మీకు లేదా ఎవరైనా న్యాయాన్ని పునరుద్ధరించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నది. పగ, ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టడం లేదా వారి పలుకుబడిని ఉపయోగించి ఎవరినైనా మార్చమని బలవంతపెట్టడం. అన్యాయమైన పరిస్థితిని లేదా అసమతుల్యతను సరిచేయడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నం. ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒకటి వదిలిపారిపోవాలనుకోవడం లేదు. మీ పై కేసు పెట్టమని కల వస్తే, మీ స్టేటస్ లేదా స్థాయి నిష్పాక్షికంగా ఉందని మీ జీవితంలో ఎవరైనా భావించకపోడానికి ఒక సంకేతం. ఏదో ఒకటి చేయడం ఇష్టం ఉండదు.