పాల పంపు

రొమ్ము పంప్ యొక్క కల అన్నివేళలా కూడా పోషకాహారలేదా ఆధారపడటాన్ని తెలియజేస్తుంది. స్థిరమైన మద్దతును ధృవీకరించాలని కోరుకుంటారు. ప్రత్యేక మద్దతు కొరకు ప్లాన్ బి లేదా ఆకస్మిక ప్లాన్. మీరు మూడ్ లో లేనప్పటికీ కూడా ఎవరో లేదా ఏదైనా విషయాన్ని ధృవీకరించుకోవడం.