కంపోస్టు

కంపోస్టింగ్ గురించి కల కాలం చెల్లిన ఆలోచనలు లేదా గత అనుభవాలను ఒక అభ్యసన అనుభవంగా మార్చడం లేదా మార్చడం. ఒక చెడు అనుభవాన్ని విడిచిపెట్టాలని లేదా వ్యర్థం చేయడానికి విఫలం కావాలనుకోవడం లేదు. ఫలదీకరణ చెందిన మట్టి వినియోగం గురించి కల మీ వైఫల్యాలు లేదా గతఅనుభవాల ఆధారంగా మీ జీవితంలో ఒక కొత్త ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.