లెట్యూస్

లెట్యూస్ గురించి కల అనేది మీరు భావించే ఎంపికలు సీరియస్ గా ఉండవు లేదా ఎవరినీ బాధించవు. మీరు అనుభూతి చెందని సమస్యలు, ఇంపోర్ట్ లేదా వైరుధ్యం కలిగించడానికి తగినంత ముఖ్యమైనవి. మీరు భావించే పరిస్థితులు లేదా ఎంపికలు ప్రతి ఒక్కరికి సంతోషాన్ని కలిగిస్తోన్నాయి. మీకు అనుమతి అవసరం లేదా వారు ఏమనుకుంటున్నారో అడగడానికి ఎవరైనా అవసరం అని భావించవద్దు. వ్యతిరేక౦గా, ఒక సమస్య మరో వ్యక్తికి సున్నిత౦గా ఉ౦డదని మీకు నమ్మక౦ ఉ౦దని చెప్పవచ్చు. గుడ్డి ఊహలు.