క్రీడా విగ్రహాలు

స్పోర్ట్స్ ఫిగరైన్స్ గురించి కల ఏదైనా పొందడం లేదా పొందడంలో మీ ఆసక్తికి చిహ్నంగా ఉంటుంది. మీరు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఆ భావనను కోల్పోకుండా లేదా ఒక రకమైన అనుభవాన్ని కలిగి ఉండేలా మీరు ధృవీకరించుకోవాలి. ఒక బ౦చ్ ను లేదా వ్యాపార కార్డుల పెట్టెలను చూడడ౦ ద్వారా, దేనిను౦డి ప్రతిదీ చేయాలనే మీ కోరికప్రతిబి౦బి౦చవచ్చు. మీరు ఏదో కోల్పోతారు లేదా ఎలాగైనా కోల్పోతారు కోరుకోరు.